Játékszabályzat

Illanna aromaterápia 2022. januári Facebook és Instagram nyereményjáték játékszabályzata

Játékszabályzat

 1. A játék és a szervező
  A játék szervezője és lebonyolítója: Illanna aromaterápia (Kulcsár-Orosz Anna ev.; székhely: 1038 Budapest, Rókavár utca 38., nyilvántartási szám:50815658, Adószám: 67824926-1-41; a továbbiakban: Szervező és Lebonyolító)
 2. Kik vehetnek részt a játékban?
  A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), és rendelkezik, magánfelhasználású (nem professzionális) Facebook vagy Instagram fiókkal, amelyre az oldal direkt üzenetet tud küldeni.

A Játékban a Szervező és megbízottjaik (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a

A posztban megjelenő kérdésre 2022. január.9. 13:00 órától 2022. január 21. 10:00-ig lehet érvényesen választ adni. A Nyeremény a kérdésre helyesen válaszoló személyek Játékosok között kerül kisorsolásra véletlenszerűen számítógépes programmal (https://www.random.org/) a játék befejezését követően: 2022. január. 21. 14:00 órakor.

A Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerülnek a durva, obszcén, másokat sértő kommenteket írók, melynek elbírálási jogát a Szervező fenntartja magának.

 1. A játék időtartama, menete és nyereménye
  A Játék időtartama: 2022. január.9. 13:00 órától 2022. január 21. 10:00-ig
 2.  Sorsolás: 2022. január. 21. 14:00 órakor.

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 12 órán belül a Szervező Facebook és Instagram oldalán.
Nyertesek száma: 2 fő (1 fő Facebook kommentek alapján és 1 fő Instagram kommentek alapján
Nyeremény: 40.909 Ft-ot érő meglepetés ajándékcsomag, amit a szervező állít össze

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertest számítógépes sorsolás segítségével, véletlenszerűen végezzük. Pótnyertest a Szervező nem sorsol, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játékban sorsoljuk ki.

 1. Nyertes és értesítés

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,
– ha az értesítésre 5 napon belül nem válaszol,
– ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot,
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,
– feltételezhető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja,
– jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti,
– adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

Értesítés
A nyertesekkel Facebook vagy Instagram üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

Amennyiben a nyertes nem az értesítésnek megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat a nyereményére.

 1. Nyeremények kézbesítése
  A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook vagy Instagram üzenetben egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Nyertes Játékosok a Nyeremény átvételét megelőzően kötelesek igazolni, hogy 18. életévüket betöltötték.

 1. Játékos kizárása
  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban. Nyereményjáték szellemével ellentétesnek minősül többek között a feltételezhetően azzal a céllal való részvétel, hogy a Játékosok nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, s ezzel megfosztják a nyerési esélyeiktől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
 1. Felelősség kizárás
  1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
  1. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel és a Játékkal összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
  1. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.
  1. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt és a Facebook applikációt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Szervező kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, így a Facebook és/vagy Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában nem támogatja azt, továbbá kijelenti, hogy a Facebook személyes adatokat nem kezel.
 2. Vegyes rendelkezések

8.1. A nyereményjátékról információk és jelen részletes játékszabályzat megtalálható az Illanna aromaterápia weboldalán (https://illanna.hu/jatekszabalyzat/)

8.2. Azáltal, hogy a Játékos a játék lebonyolítása során megadja személyes adatait a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a megadott adatait a Szervező jelen játék lebonyolítása során a jelen tájékoztatóban leírtak szerint felhasználja.

8.3. A játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

8.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

8.5. Ezt a nyereményjátékot a Facebook/az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. / This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook/Instagram.

Adatkezelés és adatvédelem
Az adatkezelés jogalapja
Az érintett Játékos a jelen szabályzat elfogadásával önkéntes hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek betartásával végezhető. A Játékban való részvétel vonatkozásában a személyes adatok megadása feltétele a részvételnek, ezért ilyen esetben az adatszolgáltatás megtagadása kizárja a Játékban való részvételt. Az érintettet bármikor megilleti az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Ez azzal járhat, hogy az érintett bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe (pl.: a Játékban nem vehet részt/Nyereményre nem jogosult).

Kezelt adatok köre 
– Facebook profiladatok, nagykorúság ténye (Játékban való részvétel által Szervező nagykorúként kezeli)
– Nyertes játékosok esetén a kézbesítéshez szükséges adatok (név, kézbesítési cím, telefonszám, email cím).

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy az adatok kizárólag a belső nyilvántartásokból kerülnek törlésre, az általuk közzétett kommentek a játékot követően is elérhetőek, az Facebookon a játékos által közzétett komment(ek)et a játékos bármikor törölni tudja saját regisztrációján keresztül.

Adatfeldolgozók, adattovábbítás:
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Illanna aromaterápia (Kulcsár-Orosz Anna ev.; székhely: 1038 Budapest, Rókavár utca 38., nyilvántartási szám:50815658, Adószám: 67824926-1-41; Szervező és Lebonyolító)

Az Adatkezelő az alábbi adatkezelő részére továbbítja a nyertes játékosok adatait a nyeremény kézbesítése érdekében:

– GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.)

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a nyereményjáték tekintetében: a nyertesek kisorsolása, nyeremény átadása. Az adatkezelő a nyereményjáték körében adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatkezelő a Játékos adatait a jelen tájékoztatóban meghatározottakon kívül harmadik személy részére nem adja ki.

A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a nyereményjáték lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg.

A személyes adatokat megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket megtéve, a jogszabályoknak megfelelően, biztonságosan kezeli.

Az adatkezelés időtartama
A nyereményjáték vonatkozásában az adatkezelő az utolsó nyeremény átvételét követő 2 hónapig kezeli az adatokat, ezt követően az adatokat törli a nyilvántartásából.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Játékosokat, mint az adatkezelés érintettjeit, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

Hozzáféréshez való jog
A játékos bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, (i) mi az adatkezelés célja, (ii) melyek a kezelt személyes adatok kategóriái, (iii) melyek azok a címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Helyesbítéshez való jog
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatot az Adatkezelő helyesbítse.

Törléshez való jog
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelték;
– a Játékos az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét);
– a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Adatkezelés korlátozásához való jog
A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
– a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatkezelő részére a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog
A Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos problémával és/vagy kérésével – ideértve azt is, ha az adatkezeléshez történő hozzájárulását kívánja visszavonna – az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben az alábbi elérhetőségeken: MediaCenter Hungary Kft-nél (székhely:6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6).

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Játékosnak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei
Szervezőnek benyújtott kifogás
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Szervező a hozzá benyújtott panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet ugyan ezen határidőn belül tájékoztatja.

Hatósági panasz
Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Honlap: http://naih.hu)

Bírósági jogérvényesítés
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

Kártérítés és sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Adatbiztonság
Az adatok rögzítése és tárolása során az adatkezelő törekszik a mindenkor elérhető biztonsági megoldások közül hatékony védelmi megoldásokat alkalmazni.

Visszaélés személyes adatokkal
Amennyiben a Szervező tudomást szerez arról, hogy a felhasználó, a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor a Szervező megtesz minden szükséges jogi intézkedést az okozott kár megtérítésének érvényesítése, valamint a jogsértő személy jogi úton történő felelősségre vonásának kezdeményezése érdekében.

Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra, stb.) használja, vagy egyébként jogosulatlanul fér hozzá személyes adatokhoz, illetve más módon a személyes adatokkal visszaél, úgy a Szervező megteszi a szükséges jogi intézkedéseket a jogsértő jogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt.

Hozzájárulás
Játékos a Játékban való részvétellel az alábbi nyilatkozatokat teszem:
Nyilatkozom, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást teljeskörűen megkaptam, az abban foglaltakat megismertem és megértettem a Szervező (adatkezelő) tevékenysége szempontjából lényeges adatkezelési célok ismeretében. Kijelentem, hogy a megadott adataim a saját személyes adataim. Hozzájárulok, hogy a Szervező a személyes adataimat felvegye, rögzítse, kezelje.

Szervező fenntartja a jogát a nyereményjáték szabályzatának egyoldalú módosítása, valamint a nyereményjáték egyoldalú döntése alapján történő felfüggesztésére, valamint megszüntetésére.

Budapest, 2022.01.09.

Illanna aromaterápia (Kulcsár-Orosz Anna ev.)
(Szervező)

Bejelentkezés

Fiók létrehozása

A személyes adatokat a weboldalon történő vásárlási élmény fenntartásához, a fiókhoz való hozzáférés kezeléséhez és más célokra használjuk, melyeket az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

Jelszó visszaállítása

Elfelejtetted a jelszavad? Írd be a felhasználóneved vagy email címed, küldünk egy emailt a visszaállításhoz szükséges linkkel.

Kosár 0